Fakültələr

Aşağıda”geoloji-kəşfiyyat”,kimya-texnologiya”,”neft-mexanika”,”energetika,istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması”,”qaz-neft mədən” və “mühəndis-iqtisad,beynəlxalq iqtisadi əlaqələr və mececment” fakültələri barədə ətraflı məlumat ala bilərsiniz

Geoloji – Keşfiyyat fakültesi

 •     1920-ci ilden “Neft-senayesi” fakültəsinn dağ mə’dən bölməsində neft-qaz və digər faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə mütəxəssis hazırlığına balanmışdır. 1936-cı ildən isə “Geoloji kəşfiyyat” fakültəsi kimi fəaliyyət göstərir.
 •    Fakültədə geoloji təhsilin təşkili və inkişaf etdirilməsində yara-dı-cılıq və təşəbbüskarlıq göstərmiş görkəmli alim pedaqoqlardan prof. Preobrajenski N.A., Kovalevski S.A., Vəzirzadə A.Z., akad. Əhmədov H.Ə., akad. Mehdiyev Ş.F., akad. Bağırzadə F.M., akad. Əlizadə Q.Ə., prof. Məmmədov T.Ə., prof. Xəlifova R.Ə., prof.Sultanov B.İ., prof. Abdullayev R.Ə., prof. Litvinov S.Y., prof. Cəfərov H.C., prof. Mustafayev İ.S. və b. göstərmək olar.
 •   Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə prof. Romanov S.M., prof. Mirçink M.F., Kozin L.D., dos. Süleymanov M.F., dos. Babayev M.S. dos. Kireyev V.F., prof. Kərimov V.Y., dos. Hacızadə Z.S., prof. Hüseynov H.M. icra etmişlər. Hal-hazırda dekan vəzifəsini dos. Abasov M.M. icra edir.
 •   Yarandığı gündən indiyədək 8000-ə yaxın neftçi geoloq, geofizik, hidrogeoloq və mühəndis-geoloq kadrları hazırlanmışdır. (o cümlədən 315 bakalavr və 20 magistr)
  Bakalavr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •    Geologiya (”Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya” ixtisası);
  •   Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı (”Neft və qazın geologiyası”, “Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları” ixtisasları);
  Magistr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •  Geologiya (”Hidrogeologiya”, “Mühəndisi geologiya”, “Neftli-qazlı hövzə-lərin geologiyası”, “Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı”, “Neft-qaz-mə’dən geologiyası”, “Dəniz neft yataqlarının geologiyası”, “Quyuların geofiziki tədqiqi”, “Mə’dən geofizikası”, “Litologiya” ixtisaslaşmaları);
  •    Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı (”Axtarış və kəşfiyyatın geofiziki üsulları” ixtisaslaşması).    Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı (”Axtarış və kəşfiyyatın geofiziki üsulları” ixtisaslaşması).
  • Hal-hazırda fakültədə bakalavr və magistr pillələrində uyğun olaraq 420 və 40 tələbə təhsil alır.
  Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
   Tarix (müdir-prof. Məmmədov İ.M.);
 •     Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı (müdir-prof. Kərimov A.Ə.);
 •     Neft-qaz-mə’dən geologiyası (müdir-prof. Bağırov B.Ə.);
 •     Ümumi, tarixi geologiya və hidrogeologiya (müdir-dos. Kazımov S.M.);
 •     Mineralogiya, petroqrafiya və litologiya (müdir-prof. Xəlifəzadə Ç.M.)
  •     Fakültənin tərkibində 2 tədris laboratoriyası, 3 fənn kabineti, mineralogiya muzeyi və 3 problem laboratoriyası fəaliyyət göstərir.
  •     Fakültədə hidrogeologiya və mühəndis geologiyası, neft geologiyası və geofizikasının aktual problemləri üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.
  •     Fakültədə 12 elmlər doktoru, professor, 40 elmlər namizədi, dosent çalışır.
  •     Fakültə Rusiya, İran, Özbəkistan, Kanada, Misir Ərəb Respublikası, ABŞ və Türkiyənin elm və təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir.

  •     Fakültə 1921-ci ildən kimya şö’bəsi kimi “Neft sənayesi” fakültəsi tərkibində, 1934-cü ildən “Neft texnologiyası”, 1940-cı ildən isə “Kimya texnologiya” fakültəsi kimi fəaliyyət göstərir.
  •     Fakültənin yaranmasında və inkişafında yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq göstərən alim və pedaqoqlardan Krasusski A.K., Volox S.M., Kunetsov P.İ., Qurviç L.Q., Qadaskin D.L., Nağıyev M.F., İsmayılov R.Q., Quxman L.A., Tixamirov V.İ., Şaxtaxtinski H.B., Məmmədli M.Q., Mövsümzadə M.M., Belenkiy M.S., Zeynalov B.Q., Hüseynov M.M.. Şıxıyev A.İ., Mehdiyev S.C., Alxazov T.H., Qarayev S.F. və b. göstərmək olar.
  •     Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə, prof. Kuznetsov P.İ., dos. Teymurov A.Q., prof. Mövsümzadə M.M., prof. Məmmədli M.Q., dos. Əmircanov R.T., prof. Şıxəlizadə P.C., prof. Ləmbəranski R.Ə., prof. Bilalov Y.M., prof. Əcəmov K.Y., prof. Qarayev S.F. icra etmişlər. Hal-hazırda dekan vəzifəsini dos. Mustafayev S.Ə. icra edir.
  •     Yarandığı gündən indiyədək 15 minə yaxın mühəndis-kimyaçı-texnoloq hazırlanmışdır (o cümlədən 213 bakalavr, 38 magistr).
  Bakalavr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
 •     Kimya-texnologiyası (”Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası”, “Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası”, “Neft-qaz və alternativ enerji texnologiyası”, “Yüksək molekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası”, “Plastik kütlələrin və elostomerlərin e’mal texnologiyası”, “Kimya istehsalının əsas prosesləri və kimya kibernetikası ixtisasları”);
 •     Ekologiya və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, (Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə ixtisası);
 •     Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (Neft-qaz və kimya sənayesində ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi ixtisası);
   Magistr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •     Kimya texnologiyası (Üzvi maddələrin kimyası texnologiyası, kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət, Neft və qazın kompleks e’malının əsasları, Mineral gübrələrin kimyəvi texnologiyaı, Qeyri-üzvi maddələrin və katalizatorların texnologiyası, Neft e’malının texnologiyası, Karbohidrogen qazlarının e’mal texnologiyası, Polimerlərin texnologiyası, Polimer qətranlar və oliqomerlərin texnologiyası, Plastik kütlələrin e’mal texnologiyası, Elostomerlərin e’mal texnolo-giyası, Neft-kimya istehsalının əsas prosesləri və kimya kibernetikası, Neft e’malı istehsalının əsas prosesləri və kibernetikası ixtisaslaşmaları);
  •     Ekologiya və təbiətdən istifadə (Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar e’malı, Qaz yanacaqlarının səmərəli istifadəsi və hava hövzəsinin mühafizəsi, Neft-kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi ixtisaslaşmaları).
  Hal-hazırda fakültədə bakalavr və magistr pillələrində uyğun olaraq 755 və 37 tələbə təhsil alır.
  Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
  •     Neftin kimyası və texnologiyası (müdir – prof. Əcəmov K.Y.)
  •     Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası və Sənaye Ekologiyası (müdir – prof. Muğanlinski F.F.)
  •     Yüksək molekullu birləşmələrin texnologiyası (müdir – prof. Bilalov Y.M.)
  •     Kimya texnologiyasının mühəndis əsasları (müdir – prof. Zeynalov R.İ.)
  •     Üzvi kimya (müdir – prof.Qarayev S.F.)
  •     Ümumi və qeyri üzvi kimya (müdir – prof. Ağahüseynova M.M.)
  •     Analitik kimya (müdir – dos. Məhərrəmova L.M.)
  •     Fiziki kimya (müdir – prof. Mirzai C.İ.)
  •     Fəlsəfə (müdir – dos. İsayev N.M.)
  •     Fakültənin nəzdində 8 tədris və 8 problem laboratoriyaları fəaliyyət göstərirlər.
  •      Fakültədə “Neft e’malı qalıqlarının səmərəli istifadəsinin tədqiqi”, “Ftalitlərin alınması”, “Homogen üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi”, “Polmer qarışıqlar əsasında yüksək doldurulmuş polimer kompozisiya materialları”, “Yeni tipli hetroatomlu doymamış üzvi birləşmələrin effektiv alınma üsullarının işlənməsi, onların sintetik imkanları və tətbiq sahələrinin tədqiqi”, “Keçid metallar əsasında kompleks sismetlərin sintezi və onların müxtəlif üzvi sintez reaksiyalarında öyrənilməsi” problemləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparılır.
  •      Fakültədə 15 professor, elmlər doktoru, 58 elmlər namizədi, dosent fəaliyyət göstərir.
  •      Fakültə elmi-tədqiqat və tədris işləri üzrə Almaniya, ABŞ, Fransa və MDB ölkələrinin elm və təhsil müəssisələri ilə əlaqə saxlayır

   

  •     Fakültə ilk dövrlərdə «Neft sənayesi»nin tərkibində, 1930-cu ildən isə sərbəst «Neft mexanika»sı fakültəsi kimi fəaliyyət göstərir.
  •     Fakültənin yaranması və inkişafında yaradıcılıq təşəb-büs-karlığı göstərmiş alim və pedaqoqlardan professorlar Yesman İ.Q., Bulax N.Y., Leybenzon L.S., Lukin P.P., Pokrovskiy K.V., Vannikov N.L., Trequbov A.M., Quxman İ.S., Volox S.M., Dunin Y.N., Mirzəcanzadə A.X., Şişenko R.İ., Yurkevskiy S.V., Bədəlov R.A., Əliverdizadə K.S., Mustafayev A.C., Əmənzadə Y.Ə., Şahmalıyev H.M. və b. göstərmək olar.
  •     Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövr-lər-də Semyanistıy İ.İ., Sevastyanov A.İ., Bədəlov R.A., Yaroşev-skiy F.M., Mirzəbəyov Ə.Q., Əliyev Z.H., Hüseynov F.Ş., Erivanlı N.M., Cərrahov A.R., Babayev S.H., Şərifov V.H. icra etmişlər.
      Hal-hazırda dos. Camalov R.İ. fakültənin dekanıdır.
      Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 8000-dən artıq (o cümlədən 267 bakalavr və 21 magistr) mütəxəssis-mexanik hazırlanmışdır.Bakalavr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •     Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar («Neft və qaz mə’dənlərinin maşın və avadanlıqları», «Neft e’malı və kimya istehsalatı müəssisələrinin maşın və avadanlıqları» ixtisasları);
  •     Maşınqayırma və materialların e’malı («Hidravlik maşınlar, hidrointiqallar və hidropnevmoavtomatika», «Maşın və aparat hissələrinin bərpası və möhkəmliyinin artırılması texnologiyası və avadanlığı» ixtisasları);
  •     Maşınların möhkəmliyi və dinamikası;
  •     Tribotexnika;
  •     Materialşünaslıq və yeni materiallar texnologiyası.
  Magistr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •     Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar («Neft-qaz mə’dən maşın və avadanlıqları», «Neft e’malı və kimya istehsalatı müəssisələrinin maşın və avadanlıqları» ixtisaslaşmaları);
  •     Maşınqayırma və materiallar e’malı («Hidravlik maşınlar, hidrointiqallar və hidropnevmoavtomatika», «Maşın və aparat hissələrinin bərpası və möhkəmliyinin artırılması texnologiyası və avadanlığı» ixtisaslaşmaları);
  •     Maşınların möhkəmliyi və dinamikası.
      Hal-hazırda fakültədə bakalavr və magistr pillələrində uyğun olaraq 518 nəfər və 22 nəfər təhsil alır.Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
  •     Nəzəri mexanika (müdir – prof. Qurbanov R.S.);
  •     Metallar texnologiyası (müdir – prof. Mustafayev S.M.);
  •     Maşın hissələri (müdir – prof. Kərimov Z.H.);
  •     Maşınqayırma texnologiyası (müdir – prof. Babayev S.H.);
  •     Neft-mə’dən mexanikası, maşın və mexanizmləri (müdir – prof. Canəhmədov Ə.X.);
  •     Hidravlik maşınlar və hidrointiqallar (müdir – prof. Rəhimov A.M.);
  •     Tətbiqi mexanika (müdir – prof. Həsənov R.Ə.);
  •     Mühəndis qrafikası (müdir – prof. Həbibov İ.Ə.);
  •     Kimya istehsalatının və tikinti materialları müəssisə-lərinin maşın və aparatları (müdir – dos. Rzabəyov İ.N.);
  •     Politologiya (müdir – prof. Cəfərov İ.B.);
  •     Fakültənin nəzdində «Dəniz və quru üçün neft avadan-lıq-la-rının e’tibarlığı və effektvliyi» problem laboratoriyası fəaliyyət göstərir;
  •     Fakültədə neft-mə’dən avadanlığının dinamikası, möhkəm-li-yi, dözümlülüyü və e’tibarlılığı, avtomatlaşdırılması və optimal-laşdırılmasına dair elmi-tədqiqat işləri aparılır.
  •     Fakültədə 1 nəfər AR EA-nın müxbir üzvü (prof. Qurba-nov R.S.), 16 nəfər elmlər doktoru, professor, 71 nəfər elmlər namizədi, dosent fəaliyyət göstərir.
  •     Fakültə ABŞ, İngiltərə, Fransa, Rumıniya və MDB ölkələrinin elmi-tədqiqat və tədris müəssisələri ilə sıx əlaqə saxlayır.

   

  •     Energetika sahəsində mütəxəssislərin hazırlanmasına 1921-ci ildə Energetika fakültəsində başlanmışdır.
  •     Fakültənin yaranması və inkişafında, elmi kadların və ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlaşmasında, təşkilatçılıq, yaradıcılıq, təşəbbüs-karlıq göstərmiş görkəmli alim və pedaqoqlardan, professorlar Axundov A.A., Əfəndizadə A.Ə., Quluzadə K.N., Spirin A.A., Məmmədov Ə.M., Pokrovski A.V., Hüseynov F.H., Makinski İ.Z., Orucəliyev Ə.C. və b. köstərmək olar.
  •     Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə prof. Axundov A.A., prof. Yelyaşev Z.B., prof. Baskutis P.A., prof. Plyuş B.M., prof. Məmmədov Ə.M., prof. Rüstəmzadə P.B., prof. Quluzadə K.N., dos. Salamzadə M.M., dos. Sadıqov İ.A., dos. Əbdürrəhmanov Q.A., prof. Atakişiyev T.S., prof. Abdullayev K.M., prof. Quliyev Ə.M., prof. Əlizadə P.H., prof. Fərhadzadə E.M., icra etmişlər. Hal-hazırda dos. Əsgərov C.S. fakultənin dekanıdır.
  •     Yarandığı gündən indiyədək fakultədə 40 minə yaxın mütəxəssis, o cümlədən, 650 bakalavr, 43 magistr hazırlanmışdır.
  Bakalavr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •      Energetika və enerjimaşınqayırması («Elektrik stansiyaları»; «Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri»; «Elektrik təchizatı» ixtisasları);
  •      İstilik energetikası, maşın və qurğuları («İstilik elektrik stansiyaları»; «İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası»; «Sənaye istilik energetikası» ixtisasları);
  •      Yüksək gərginliklər texnikası, fizikası və elektrotexnologiya (Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası” ixtisası);
  •      Elektrotexnika və elektromexanika («Elektrik aparatlar»; «Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı», «Elektromexanika»; «Elektrotexnoloji və elektrotexniki qurğular və sistemlər» ixtisasları);
  Magistr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •      İstilik energetikası, maşın və qurğuları («İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası», «Sənaye istilik energetikası» ixtisaslaşmaları);
  •      Fizika («Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası» ixtisaslaşması);
  •      Energetika və enerjimaşınqayırma («Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri», «Elektrik təchizatı», «Elektrik stansiyaları»; «İstilik elektrik stansiyalar”ı ixtisaslaş-malar»)
  •      Elektrotexnika, eletromexanika («Elektrotexniki qurğular və sistemlər», «Sənaye qurğularının və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı», «Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi», «Enerjinin elektromexaniki çevrilməsində proseslərin modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları», «Elektrotexnoloji qurğular və sistemlər» ixtisaslaşmaları).
  Hal – hazırda fakultədə bakalavr və magistr pillələrində uyğun olaraq 1000 və 50 nəfər təhsil alır.Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
  •      Fizika (müdir-prof. Həsənov Q.T.)
  •      Elektrotexnikanın nəzəri əsasları (müdir-prof. Əlizadə P.H)
  •      Sənaye istilik energetikası və suyun texnologiyası (müdir-prof. Abdullayev K.M.)
  •      Buxar və qaz turbinləri və istilik elektrik stansiyaları (müdir-prof. Kəlbəliyev F.İ.)
  •      Elektrik şəbəkələri və sistemləri (müdir-prof. Kərimov A.M.)
  •      Elektrik stansiyaları (müdir-prof. Abdullayev N.D.)
  •      Elektrotexnika və neft sənayesinin energetikası (müdir-dosent Axundov N.S.)
  •      Elektrik maşınları və aparatları (müdir-prof. Qasımova T.Q.)
  •      Elektrik intiqalı və sənaye qurğularının avtomatlaşdırılması (müdir-prof. Fərhadzadə E.M.)
  •      Elektrotermiki qurğular və yüksək gərginliklər texnikası (müdir-prof.Quliyev Ə.M.)
  Fakültənin nəzdində fəaliyyət göstərən problem laboratoriyaları:
  •      Elektrik qurğularının e’tibarlılığı və səmərəliliyi;
  •      Elektrik şəbəkələri;
  •      Qazma və neft sənayesinin istismarı qurğularının avtomatlaşdırılmış intiqalı;
  •      Dəniz və məişət tullantı sularının sənayedə istifadə edilməsi
  Fakültədə aşağıdakı istiqamətlər üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır:
  •      Energetik sistemlərin, avadanlıqların, elementlərin səmərəliliyinin artırılması və onların kompleks avtomatlaşdırılması;
  •      Su resurslarından səmərəli istifadə edilməsi və ətraf mühitin qorunması
  •     Fakültədə 20 nəfər elmlər doktoru, professorlar və 79 nəfər elmlər namizədi , dosentlər fəaliyyət göstərir.
  •     Fakültə MDB ölkələrinin elmi müəssisələri və ali məktəbləri ilə sıx əlaqələri var və onların çoxu ilə birgə elmi axtarışlar aparır.

  • “İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması” fakültəsi keçmiş İttifaqın neft sənayesi üzrə ixtisaslaşmış Ali texniki məktəblərində ilkin olaraq 1961-ci ildə yaradılmışdır.
  • Fakültənin yaranması və inkişafında xüsusi rol oynamış alim və pedaqoqlardan akademiklər İ.Ə.İbrahimov, T.M.Əliyev, AR EA Müxbir üzvü, prof R.Ə.Əliyev, professorlar İ.Ə.Nəbiyev, V.Q.Pirməmmədov, R.M.Mirsəlimov, N.H.Fərzanə, dosentlər H.Ə.Əlizadə, dosent H.H.Səmədov və b. göstərmək olar.
  • Fakültənin dekan vəzifəsini müxtəlif dövrlərdə ardıcıl olaraq dos. İ.Ə.Nəbiyev (1961-1963), dos. H.H.Səmədov (1963-1979) , dos. R.Ə.Zeynalov (1979-1993) tutmuşlar. Hal-hazırda fakültənin dekanı, prof. Abdullayev İ.M.
  • Yarandığı gündən fakültədə 9 minə yaxın ali təhsilli mütəxəssis cümlədən, 8400 mühəndis , 750 bakalavr, 67 magistr. hazırlanmışdır
  Bakalavr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  • Avtomatika və idarəetmə (”Texnoloci proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması”; “Texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika; “Robotlar və robototexniki sistemlər”
  • “Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi”ixtisasları);
  • Cihazqayırma (“Aviasiya cihazları və ölçmə hesablama kompleksləri”, “İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası”,
  • “Aerokosmik monitorinq”, “Metrologiya və metroloci tə’minat”;
  • “ Biotexniki və tibb aparatları və sistemləri” ixtisasları) ;
  • İnformatika və hesablama texnikası (”İnformasiya işlənilməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri”, “Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram tə’minatı” ixtisasları) ;
  • Standarlaşdırma və sertifikasiya (Yanacaq enerci sahəsində);
  • Elektron texnikası (”Fiziki qurğuların elektronikası və avtomatikası”).
  Magistr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  • Avtomatika və idarəetmə (“Texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika”; “Texnoloci sistemlərin və istehsalın avtomatlaşdırılması”; “Robototexniki sistemlərin idarə olunması” ixtisaslaşmaları);
  • Cihazqayırma (“İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası”; “Metrologiya və metroloci tə’minat”; ”Tibbi-bioloci aparatlar və sistemlər” ixtisaslaşmaları);
  • İnformatika və hesablama texnikası (“İnformasiya e’malının və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri”; “Avtomatlaş-dırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram tə’mina-tı”-ix–tisas-laşmaları) ;
  • Elektron texnikası(“Fiziki qurğuların elektronikası və avtomatikası” ixisaslaşması).
  Hal hazırda fakültədə bakalavr pilləsində 1120 nəfər və magistr pilləsində 74 nəfər təhsil alırlar .Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
  • Ali riyaziyyat ( müdir – prof. Y.Ş.Səlimov);
  • İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması (müdir- prof. İ.R.Əfəndiyev);
  • Avtomatika, telemexanika və elektronika (müdir-prof. Hümbətov R.T.);
  • İnformasiya-ölçmə və hesablama texnikası (müdir-prof. Mirsəlimov R.M.);
  • Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarə edilməsi (müdir- prof. Fərzanə N.H.);
  • Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri (müdir-prof. Əliyev R.Ə);
  • Hesablama maşınları və proqramlaşdırma (müdir-prof. Kərimov S. Q.);
  • Biotexniki və tibbi cihazlar (müdir-dos. Əliyev T.A.);
  Fakültədə aşağıdakı problem laboratoriyaları fəaliyyət göstərir:
  • Texnoloci proseslərin və ijtehsalatın avtomatlaş-dırılması;
  • Avtomatikanın lokal sistemləri;
  • İdarəetmənin avtomatlaşdırılması və informatika;
  • Elmi cihazqayırma;
  • İntellektual idarəetmə sistemləri.
  • 1995-ci ildə ADNA-nın nəzdində “İdarəetmə proseslərinin avtomatlaşdırılması” elmi-tədqiqat institutu yaradılmışdır və fəaliyyət göstərməkdədir.
  • Fakültənin kafedraları və laboratoriyalarında avtomatika və idarəetmənin, informasiya – ölçmə texnikası və metrologiyanın, informatika və hesablama texnikasının müasir istiqamətləri üzrə fundamental və tətbiqi elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir.
  • Fakültədə 1 nəfər E.A.-nın müxbir üzvü (Əliyev R.Ə.), 19 nəfər elmlər doktoru, professor və 115 nəfər elmlər namizədi, dosent çalışır.
  • Fakültənin elmi məktəblərinin və alimlərinin yaxın və uzaq xarici ölkələrin elm və təhsil mərkəzləri ilə sıx əlaqələri vardır. Bunlara misal olaraq, birinci növbədə ABŞ-ın, Rusiyanın, İngiltərənin, Almaniyanın, Fransanın, İtaliyanın, Çin Xalq Respublikasının, Yaponiyanın, Ukraynanın, Belorusiyanın, Özbəkistanın aparıcı Universitetlərini göstərmək olar.

  •     Fakültə 1920-ci ildə “Neft sənayesi”, 1930-cu ildə “Neft-mə’dən” (dağ), 1936-cı ildə “Dağ-neft və neft texnologiyası”, 1940-cı ildə “Neft-mə’dən” və 1979-cu ildən isə “Qaz-neft mə’dən” fakültəsi adlanır.
  •     Fakültənin yaranması və inkişafında yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq göstərmiş görkəmli alim və pedaqoqlardan akade-mik Leybenzon L.S., Uspenski N.S., Seberovski A.P., Derinq Q.R., prof. Dombrovski B.S., prof. Şişşenko R.İ., akademiklər: Mirzəcanzadə A.X., Quliyev S.M., Quluzadə M.P.ё
  •     Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə Dombrovski B.S., Leybenzon L.S., Abramoviç M.V., Beskin A.İ., İbatulov Q.A., İzmaylov T.Z., Şahbazbəyov K.B., Məmmədov A.Q., Əhmədov Z.M., Məmmədov İ.X., Əzizov A.M. icra etmişlər. Hal-hazırda dekan vəzifəsini Səmədov T.Ə. icra edir.
  •     Yarandığı gündən indiyədək 12 mindən çox ali təhsilli neft və qaz üzrə mütəxəssis kadrları hazırlanmışdır. (o cümlədən 553 bakalavr, 42 magistr)
  Bakalavr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •     Neft-qaz və dağ-mə’dən istehsalının fiziki prosesləri (”Neft-qaz və dəğ-mə’dən istehsalının fiziki prosesləri” ixtisası);
  •     Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi (”Açıq dağ-mə’dən işləri”, “Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı”, “Qaz-neft kəmərlərinin və anbarlarının lahiyələndirilməsi, tikintisi və istismarı”, “Neft və qaz quyularının qazılması” və “Dəniz neft qaz qurğuları” ixtisasları).
  Magistr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •     Neft-qaz və dağ-mə’dən istehsalının fiziki prosesləri (”Neft-qaz və dağ mə’dən istehsalının fiziki prosesləri” ixtisas-laşması);
  •     Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi (”Açıq dağ-mə’dən işləri”, “Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı”, “Qaz-neft kəmərlərinin və anbarlarının layihələndirilməsi istismarı”, “Qaz-neft kəmərlərinin və anbarlarının tikintisi”. “Quruda neft və qaz quyularının qazılması”, “Dənizdə neft və qaz quyularının qazılması” və “Dəniz neft-qaz qurğuları” ixtisas-laş-maları)
      Hal – hazırda fakültədə bakalavr və magistr pillələrində uyğun olaraq 844 və 55 tələbə təhsil alır.Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
  •     Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi (müdir – dosent Əzizov A.M.)
  •     Neft və qaz quyularının qazılması (müdir – prof. Quliyev R.İ.)
  •     Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı (müdir – prof. Məmmədzadə A.M.);
  •     Qaz və qazkondensat yataqlarının işlənməsi və istismarı (müdir – prof. Sadıxzadə Ə.S.);
  •     Neftin və qazın nəqli və saxlanması (müdir – prof. Səttarov R.M.);
  •     Hidravlika (müdir – prof. Əhmədov Z.M.);
  •     Əməyin mühafizəsi (müdir – prof. Əliyev R.T.);
  •     Rus dili (müdir – dos. Qasımova E.Ə.);
  •     Fakültənin tərkibində 16 tədris laboratoriyası, üç kompüter sinfi, 5 problem laboratoriyaları (”Neftçıxarmanın texnika və texnologiyası”, “Dəniz neft yataqlarının işlənməsi”, “Maili və horizontal quyuların qazılmasının texnika və texnologiyası”, “Lay karbohidrogen sistemlərinin qazotermodinamiki təhlili”, “Neft hidravlikası” və Britiş Petrolium Neft Şirkətinin maliyəsi hesabına “Neft və qazçıxarmada müasir üsullar”) fəaliyyət göstərirlər.
  •     Fakültədə çox dərin maili və horizontal quyuların qazılma texnologiyasının, neft və qaz yataqlarının işlənməsinin optimallaşdırılmasının, layların qaz-neft veriminin artırıl-ması üsullarının, qaz-neft kəmərlərinin və anbarlarının layihələndirilməsinin tikintisinin və istismarının, mə’dən daxili avadanlıqlarının optimal yerləşdirilməsinin, quyu məhsulunun itkisiz yığılması və istehlakçılara çatdırılmasının problemlərinin həllinə yönəldilmiş elmi-tədqiqat işləri aparılır.
  •     Fakültədə I akademik (Mirzəcanzadə A.X.), 18 elmlər doktoru, professorlar 78 elmlər namizədi, dosentlər fəaliyyət göstərirlər.
  •     Fakültə tədris və elmi-tədqiqat işləri sahəsində Almaniya, ABŞ, Bolqarıstan, Vyetnam, İngiltərə, Macarıstan, Polşa, Rumıniya, Suriya, Türkiyə, Fransa və MDB ölkələrinin elm və təhsil müəssisələri ilə əlaqə saxlayır.

  •     Müxtəlif vaxtlarda “İqtisadiyyat”, “Mühəndis-iqtisad” adı altında fəaliyyət göstərən “Mühəndis-iqtisad, beynəlxalq iqtisadi əlaqələr və menecment” fakültəsi ADNA-da 1920-ci ildə təşkil olunmuşdur.
  •     Fakültənin təşkili və inkişafında təşəbbüskarlıq göstərən alim və pedaqoqlardan: V.V.Boqaçovu, P.K.Juzeni, N.Dubrovskini, R.M.Şatirovu, A.İ.Beskovu, M.K.Hacınskini, K.M.Cəfərovu və başqalarını göstərmək olar.
  •     Fakültədə dekan vəzifəsini müxtəlif dövrlərdə ardıcıl olaraq N.Dubrovski, R.Şatirov, P.Qrişin, İ.Rabinoviç, Ş.Səlimova, L.Dranov, M.Fərhadzadə, H.Abbasov, R.Səmədov icra etmişlər.
      Hal-hazırda dekan vəzifəsini R.H.Mollayev icra edir.
      Yarandığı gündən indiyədək fakültə 12 mindən artıq mütəxəssis hazırlamışdır (o cümlədən 11500 mühəndis, 760 bakalavr və 55 magistr).Bakalavr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •      Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə (maşıqayırma, neftqazçıxarma, energetika, kimya və neftkimya sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi; maşınqayırma, neftqazçıxarma, energetika, neft e’malı və neftkimya sahələrində menecment; neft və qaz, neft e’malı və neftkimya, energetika, maşınqayırma sahələrində marketinq; biznesin təşkili və idarə edilməsi ixtisasları);
  •      İnzibati idarəetmə (kömrük ekspertizası ixtisası);
  •      Riyaziyyat (tətbiqi riyaziyyat ixtisası),
  Magistr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
  •      Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə (neftqazçıxarma, neft e’malı və neftkimya, energetika və maşınqayırma sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi; həmin sahələrdə biznesin təşkili və idarə edilməsi; layihənin idarə olunması; innovasiya strategiyasının işlənməsi; strateji idarəetmə; investisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi; beynəlxalq biznes; sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili ixtisaslaşmaları);
  •      Riyaziyyat (riyazi modelləşdirmə; optimal idarəetmənin riyazi- iqtisadi üsulları; informatika əsasları ixtisaslaşmaları).
  •     Hal-hazırda bakalavr və magistr təhsil pillələrində uyğun olaraq 1134 və 94 nəfər təhsil alır.
  Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
  •      Yanacaq-enerji kompleksi sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment (müdir – prof. İsmayılov H.Y.);
  •      Neft e’malı və neftkimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment (müdir – prof. Əliyev T.N.);
  •      Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment (müdir – i.e.d. Atakişiyev M.C.);
  •      Tətbiqi riyaziyyat (müdir – dos. Bağırov M.H.);
  •      Ümumi iqtisadi nəzəriyyə (müdir – dos. Əliyev R.Y.);
  •      Xarici dillər (müdir – dos. Məmmədova R.V.);
  •      Azərbaycan dili (müdir – dos. Babayev İ.C.);
  •      Bədən tərbiyəsi və idman (müdir – prof. Məmmədov Ə.Ə.);
  •     Fakültədə “Xarici iqtisadi əlaqələr” elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir.
  Fakültədə mühüm iqtisadi problemlərin həllinə yönəldilmiş aşağıdakı istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri aparılır:
  •      Bazar münasibətləri şəraitində sənaye kompleksinin makro və mikroiqtisadi problemlərinin həlli yolları;
  •      Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanın maşınqayırma sənayesi inkişafının iqtisadi problemləri;
  •      Respublikanın yanacaq-enerji kompleksinin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişafı konsepsiyası.
      Fakültədə 7 nəfər elmlər doktoru, professor və 72 elmlər namizədi, dosent fəaliyyət göstərir.
      Fakültənin əməkdaşları Almaniya, İtaliya, Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrin təhsil və elmi ocaqları ilə səmərəli əməkdaşlıq edir.
 • Advertisements

  Bir cavab yazın

  Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

  WordPress.com Loqosu

  WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

  Google+ foto

  Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

  Twitter rəsmi

  Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

  Facebook fotosu

  Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

  w

  %s qoşulma

  %d bloqqer bunu bəyənir: